logo-nursing-white

בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

מידע למועמדים

מועדי ההרשמה:

ההרשמה למסלול לימודים הסבת אקדמאים, מתחילה ב 20/05/2021 ומסתיים ב 30/07/2021.

הרשמה מאוחרת תפתח בתום הרישום הרגיל על בסיס מקום פנוי.

ההרשמה  מתבצעת דרך אתר בית הספר האקדמאי לסיעוד נצרת באופן מקוון בלבד

תנאי קבלה והרשמה:

 • תואר אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או לחלופין התואר מוכר כשווה ערך על ידי משרד החינוך ואישור ציונים סופי

 • מבחן מיון וקבלה מטעם בית הספר

:מסמכים שחובה לצרף בעת ההרשמה ומילוי הטופס המקוון

 • א. תמונת דרכון

 • ב. תעודת זהות + הספח בו רשומה אזרחות ישראלית

 • ג. התעודה האקדמית, או לחלופין האישור לשקילה לתואר מוכר כשווה ערך על ידי משרד החינוך

 • ד. גליון ציונים אקדמאיים

עלויות:

.דמי הרשמה:  240  באמצעות כרטיס אשראי

  הסכום לא יוחזר במידה  המועמד לא התקבל ללימודים או ביטל את מועמדותו

.שכר לימוד: שכר הלימוד לכל תוכנית  הסבת אקדמאים לאחים ואחיות מוסמכים עומד על 23,900 , בכפוף לשכ"ל המתפרסם על ידי מנהל הסיעוד במשרד הבריאות מעת לעת

הליך המיון והקבלה לבית הספר:

הליך המיון והקבלה לבית-הספר נעשה על ידי ועדת הקבלה ומתבצע בשלבים.

 • א. מילוי טופס הרשמה אינטרנטי  בצירוף כל המסמכים הנדרשים

 • ב. מבחן מיון וקבלה לאלה שעמדו בתנאי הקבלה (מבחן ידע) בעברית, באנגלית, ובחשבון) יישלח זימון ע"י ביה"ס

 • ג. ראיון אישי בהתאם להחלטת וועדת הקבלה

מועמד אשר עבר את הליך הקבלה והמיון והוחלט לקבלו ללימודים, יקבל מכתב קבלה ובו יתבקש:

 1. לשלם מקדמה על חשבון שכר הלימוד באמצעות העברה בנקאית (סכום של 2390 ₪)

 2. לקבל חיסונים על פי נוהל משרד הבריאות. נא לעיין בחוזר משרד הבריאות מתאריך ספטמבר 2016 "חיסון תלמידי מקצועות הבריאות ועובדי מערכת הבריאות" /https://www.health.gov.il/hozer/mk08_2016.pdf

מועמד שהתקבל ורוצה לבטל את מועמדותו לאחר ששילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד,

עליו להודיע על כך בכתב במיל למזכירות בית-הספר – : son_sec@nazhosp.com

 • ביטול תוך שבועיים מתאריך התשלום: יוחזר 100% מתשלום המקדמה.

 • ביטול בין שבועיים עד 4 שבועות מתאריך התשלום: יוחזר 50% מתשלום המקדמה.

 • ביטול לאחר 4 שבועות מתאריך התשלום: לא יוחזר אף סכום מהמקדמה.

 • לא ישמר מקום לסטודנט שמבטל  את קבלתו ובמידה והוא מעוניין להצטרף לתוכנית במועד אחר מתבקש להירשם מחדש

 • להרשמה